Hemelbrug BV is een Besloten Vennootschap. Maatschappelijke zetel te Mathias Geysenstraat 157. 3582 Koersel Beringen Limburg. Contactgegevens: info@hemelbrug.be of telefonisch 011/81.60.95. Ondernemingsnummer 0742.919.634 en BTW nummer BE0742.919.634

Algemene voorwaarden

Behoudens een uitdrukkelijke afwijking bij schriftelijke overeenkomst zijn de hierna vermelde algemene voorwaarden van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met de Hemelbrug

1. Prijsoffertes worden steeds ter informatieve titel gegeven en zijn bijgevolg niet bindend voor de Hemelbrug. Bestellingen zijn geldig na aanvaarding en bekrachtiging door een bevoegd persoon van de Hemelbrug.

2. Behoudens andere schriftelijke afspraken gelden de volgende betalingstermijnen : – 30% voorschot bij bevestiging – 30% : uiterlijk 1 maand voor het evenement – 40% : uiterlijk binnen de 8 dagen na het evenement. Reservaties zijn bindend na ontvangst van het voorschot.

3. Het definitieve aantal personen dient uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst aan ons doorgegeven te worden via mail. Indien er uiteindelijk minder personen deelnemen, wordt het doorgegeven aantal aangerekend in de factuur. Indien er meer personen deelnemen dan opgegeven, wordt het werkelijke bedrag aangerekend.

4. Elke annulering van een feest of evenement dient schriftelijk te gebeuren.  – Annulering tot 3 maanden voor het evenement : 30% voorschot wordt behouden als schadevergoeding  – Annulering tussen 3 maanden en 1 maand voor het evenement : 60% van het bedrag bevestigd in de offerte -Annulering vanaf 14 dagen voor het evenement : 100% van de prijs die bevestigd is in de offerte.

5. Alle protesten betrekkelijk de facturen moeten op straffe van niet ontvankelijkheid gebeuren bij schrijven binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum.

6. Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen vanaf factuurdatum, behoudens anders vermeld op de factuur. De betaling is draagbaar. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag een intrest van 10% per jaar worden aangerekend. Daarenboven zal bij niet betaling op de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn welke conventioneel en forfaitair wordt bepaald op 10 % van het verschuldigd bedrag, met een minimum van 50,00 euro.

7. Auteursrechten en billijke vergoeding. De huurder is verantwoordelijk de reglementen inzake auteursrechten (SABAM) te kennen en na te leven en zelf aangifte te doen indien muziek ten gehore gebracht dient te worden.

8. Elke team building deelnemer dient zich te schikken naar de richtlijnen en eisen van de organisator en akkoord te gaan met volgende richtlijnen:
Tijdens het evenement dien je in goede fysieke en psychische toestand te verkeren. Verder niet te lijden aan enig mogelijke ziekte alsook geen medicatie in te nemen welke de mogelijkheden tot een veilige deelname aan het evenement negatief zou kunnen beïnvloeden.
Deelname is niet toegelaten onder invloed van alcohol of andere stimulerende of verdovende middelen.
Ten alle tijde op veilige wijze de activiteiten uitvoeren en geen gevaar opleveren voor zichzelf of derden. Deelnemer is tot geen enkele daad of oefening verplicht indien hij/zij zich er niet toe in staat voelt.

De organisator heeft het recht om ten alle tijde de deelname aan het evenement op te schorten, en dit op grond van eigen beoordeling van het gedrag en de geschiktheid van zowel de deelnemer als de beschermingsmiddelen. Het oordeel van de organisator dient beschouwd als bindend en niet voor betwisting vatbaar.

9. Bij het huren van de locatie wordt een aanvangstijd en eindtijd vooraf afgesproken. De organisator kan tot maximaal 1 uur voor aanvang aankomen. Indien de organisator vroeger komt of het event niet eindigt 15 minuten na afgesproken eindtijd wordt er 55 euro per begonnen uur aangerekend.

10. Hemelbrug verzorgt zelf de catering tijdens elk evenement. Indien de huurder eigen catering wenst mee te brengen, zal hiervoor een supplement aangerekend worden. Drank mag in geen enkel geval meegebracht worden door de huurder. Gebeurt dit toch, dan zal een bedrag voor het geraamd verbruik aangerekend worden.

11. Alle prijzen vermeld op de website zijn in euro en exclusief BTW.  21% voor huur, dranken en activiteiten. 12% voor eten.
Hemelbrug behoudt zich het recht om prijzen ten alle tijden aan te passen.

12. In geval van betwisting en gebeurlijke geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd en is enkel het Belgisch recht van toepassing.